Historia Doktryn Politycznych i Prawnych.

  Spis treści: Naciśnij i kup wybrany rozdział  
  1. Wstęp. Państwo i doktryny polityczne. Teoria pieniądza i podatki.

koszykOpis rozdziału 
  2. Historia cywilizacji europejskiej. Imperium Rzymskie.
      Religia chrześcijańska. Koniec epoki starożytnej.
koszykOpis rozdziału  
  3. Wpływ cesarstwa rzymskiego i jego kultury na stosunki wśród       Germanów.
koszykOpis rozdziału  
  4. Państwo Franków. Galia Merowińska i jej społeczeństwo.
koszykOpis rozdziału  
  5. Koncepcja i stosunki społeczno-gospodarcze senioralnego państwa       feudalnego. Rola Kościoła.
koszykOpis rozdziału  
  6. Państwo Karolingów.
koszykOpis rozdziału  
  7. Podatki i polityka monetarna Cesarstwa Frankońskiego i jego       następców.
koszykOpis rozdziału  
  8. Główne doktryny polityczne i kierunki filozofii średniowiecza.

koszykOpis rozdziału  
  9. Koniec rządów cesarskich dynastii Sasów. Wyprawy krzyżowe.       Państwa narodowe. Monarchia stanowa. Próby zjednoczenia       kościoła. (sobór w Konstancji). Bizancjum i islam.
koszykOpis rozdziału  
  10. Koniec Średniowiecza. Reformacja. Wojny religijne.
koszykOpis rozdziału  
  11. Klęska Wielkiej Armady (1588).
koszykOpis rozdziału  
  12. Doktryna monarchii absolutnej i parlamentarnej.
koszykOpis rozdziału  
  13. Wczesne kolonie. Rewolucja 1789 r. we Francji. Napoleon.         Powszechność opodatkowania.
koszykOpis rozdziału    
  14. Od Kongresu Wiedeńskiego do Pierwszej Wojny. Kolonializm.
koszykOpis rozdziału  
  15. Wiosna ludów i zjednoczenie II Rzeszy. Zbrojenia morskie.

koszykOpis rozdziału  
  16. Pierwsza wojna światowa i traktat wersalski.
koszykOpis rozdziału  
  17. Świat między wojnami.
koszykOpis rozdziału  
  18. Druga wojna światowa.
koszykOpis rozdziału  
  19. Świat po wojnie.
koszykOpis rozdziału  
  20. Świat współczesny. Indeks osób - rozdział bezpłatny/gratis.
koszykOpis rozdziału  

Link - Doktryny państwa wczesnopiastowskiego
Link - System of polish tax law - UK
Link - Teoria państwa i prawa


A historical outline of political and legal doctrines.

  Table of contents: Press and buy the chosen chapter  
  1. An introduction to the State and political doctrines. Theory of money       and taxation.
koszykDescription of the chapter 
  2. The history of the European civilization. The Roman Empire.       Christian religion. The end of antiquity.
koszykDescription of the chapter  
  3. The impact of the Roman Empire and its culture upon inter-German       relationships.
koszykDescription of the chapter  
  4. The Frankish State. Merovingian Gaul and its society.
koszykDescription of the chapter  
  5. The concept and socio-economic relationships of the feudal state.       The role of the Church.
koszykDescription of the chapter  
  6. The Carolingian dynasty.
koszykDescription of the chapter  
  7. The taxes and monetary policy of the Frankish Empire and its heirs.

koszykDescription of the chapter  
  8. The main political doctrines and philosophical trends of the Middle       Ages.
koszykDescription of the chapter  
  9. The end of the Saxon dynasty. The Crusades. National states.
      State monarchy. Attempts to re-unite the Church (The First Council       of Constance). Byzantium and Islam.
koszykDescription of the chapter  
  10. The end of the Middle Ages. The Reformation. Religious wars.
koszykDescription of the chapter  
  11. The defeat of the Spanish Armada.
koszykDescription of the chapter  
  12. Doctrines about absolute and parliamentary monarchies.
koszykDescription of the chapter  
  13. Early colonies. The French Revolution in 1789. Napoleon.        Common taxation.
koszykDescription of the chapter    
  14. From the Congress of Vienna to the First World War. Colonialism.
koszykDescription of the chapter  
  15. The European Revolutions of 1848 and the unification of the II         Reich.
koszykDescription of the chapter  
  16. The First World War and the Treaty of Versailles.
koszykDescription of the chapter  
  17. The world between the wars.
koszykDescription of the chapter  
  18. The Second World War.
koszykDescription of the chapter  
  19. The world after the war.
koszykDescription of the chapter  
  20. The present day. Index of persons. - allocation free of charge
koszykDescription of the chapter  EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001